Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Bilgilendirmesi

0

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin genel tebliğlerin birleştirilmesi amacıyla hazırlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” 15 Nisan 2019 tarihinde yayımlanmıştır.

Bu tebliğ taslağına göre;

Yürürlükte bulunan elektronik defter ve belge uygulamalarının;

a) Kapsamının genişletilmesi amacıyla yeni dahil olacak mükellef gruplarının belirlenmesine,

b) Mükelleflerden gelen talepler doğrultusunda mevzuata yeni elektronik belge uygulamalarının (e-Dekont, e-Sigorta Poliçesi, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Döviz Alım-Satım Belgesi, e-Gider Pusulası) dahil edilmesine,

c) Elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin  mevzuatta sadeleştirmeyi ve basitliği sağlamak üzere, bugüne kadar yayınlanmış olan 19  adet Genel Tebliğ yerine TEK bir Genel Tebliğ hazırlanmasına yönelik  “Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı”  hazırlanmıştır.

Söz konusu Genel Tebliğ Taslağı ile yürürlükte bulunan Genel Tebliğ açıklamaları, elektronik defter ve belge uygulamaları bazında ve sistematik bir yaklaşımla yeniden ele alınmış ve uygulamalara zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef grupları ve uygulamalara  zorunlu geçiş tarihleri, daha önce paylaşılan Tebliğ Taslaklarına ilişkin kamuoyundan gelen görüşler çerçevesinde yenilenmiştir.

Söz konusu Tebliğ Taslağında öngörülen yenilikler ana başlıkları itibariyle aşağıda yer almaktadır:

 1. 2018 veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflere 1.1.2020 tarihine kadar (2019 ve izleyen yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflerin ise ilgili yılı izleyen 2’nci yılın başından itibaren)

e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmesi,

 1. ÖTV (I) sayılı liste kapsamındaki mallar ile ilgili olarak EPDK’dan lisans alan veya ÖTV III sayılı liste kapsamından ÖTV mükellefiyeti tesis ettirenlere (bayilik lisansı olanlar dahil), lisans alımı veya ÖTV mükellefiyetinin tesis edildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren (2019 yılında lisans alımı veya mükellefiyet tesisini gerçekleştiren mükellefler Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı tarihinden itibaren) e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmesi,
 2. Gümrük Beyannameli mal ihracı faturaları ile yolcu beraberi eşya ihracı faturalarında 1.7.2017 tarihinden itibaren olduğu gibi, e-Fatura uygulamasında bulunan mükelleflerin bavul ticareti kapsamında halihazırda kağıt ortamda düzenledikleri ÖZEL FATURA’ların da 1.1.2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda ve e-Fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğunun getirilmesi,
 3. e-Arşiv Fatura uygulamasından da GİB tarafından mükelleflere ücretsiz olarak sunulan PORTAL yöntemi ile yararlanılabilmesi imkanının getirilmesi,
 4. Halihazırda 421 ve 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri kapsamında e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerin, 1.9.2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçme zorunluluğunun getirilmesi,
 5. e-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile İnternet Ortamında İlan Yayınlayan mükelleflere 1.1.2020 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına zorunlu olarak dahil olmaları,
 6. 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verildiği tarihi izleyen hesap dönemi başından itibaren  e-Arşiv Fatura uygulamasına de zorunlu olarak geçmeleri,
 7. e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı olmayan mükelleflerce aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50.000 TL’yi aşması halinde söz konusu faturaların 1.1.2020 tarihinden itibaren ücretsiz olarak sunulan e-Arşiv İnternet Portalı (GİB PORTAL) üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirilmesi,
 8. 483 SN VUK Genel Tebliğinin 6’ncı maddesinde belirtilen ÖKC kullanımından muafiyet şartlarını sağlayarak ÖKC kullanımından muaf olan ve e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin; vergiler dahil 500 TL’yi aşmayan perakende mal ve hizmet satışlarında düzenlenecek e-Arşiv Faturalarını müşterinin adı bölümünü “Nihai Tüketici” açıklaması ile düzenlenmesi halinde perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi yerine kullanılabilmesine imkan verilmesi,
 9. Gelir İdaresi Başkanlığının, yapacağı analiz çalışmalarıyla riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükelleflere ve Başkanlıkça belirlenen diğer mükellef gruplarına yazılı bildirimle en az 1 aylık süre vermek suretiyle e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilebilmesi,
 10. Tebliğde belirtilen mükellef gruplarına e-Arşiv Faturalarının düzenlenmesi ve müşterilerine kağıt ortamda iletilmesinde el terminallerinin kullanılabilmesine imkan verilmesi,
 11. e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu uygulamalarına 1.1.2020 tarihinden itibaren zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef grupları yeniden belirlenmesi,
 12. e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan alıcılara da sevk irsaliyesinin e-İrsaliye olarak düzenlenmesi ve muhatabına talebi doğrultusunda kağıt veya elektronik ortamda iletilmesi,
 13. e-Dekont, e-Sigorta Poliçesi, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Gider Pusulası, e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulamaları da Tebliğe eklenerek halihazırda kağıt ortamda düzenlemek, muhafaza ve ibraz etmek durumunda kalınması söz konusu belgelerin de elektronik ortamda elektronik belge olarak düzenlenip muhafaza ve ibraz edilmesine imkan verilmesi,
 14. Şehirler arası tarifeli yolcu taşımacılığı gerçekleştiren mükelleflerin 1.1.2020 tarihine kadar e-Bilet uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmesi,
 15. Sinema işletmelerinin 1.1.2020 tarihine kadar e-Bilet uygulamasına dahil olması ve düzenlenen her e-Biletin ayrıca Yeni Nesil ÖKC’lerde de Bilgi Fişi yoluyla kayıt edilmesi ve GİB’e e-Bilet Raporlarının iletilmesi zorunluluğunun getirilmesi,
 16. Sigorta Şirketlerinin 1.1.2020 tarihine kadar e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulamasına zorunlu olarak dahil olmaları,
 17. Elektronik defter yazılımlarında ilk onaydan sonra gerçekleştirilen güncellemelerin de test ve onay işlemine tabi olması,
 18. Elektronik defter uygulamasında elektronik defterler oluşturuluncaya kadarki süreçte muhasebe kayıtların Muhasebe Fişleri ile tevsik olunması gerektiği,
 19. Elektronik defter ve berat dosyalarının, mükelleflerin muvafakatnameleri ile Başkanlıktan izin alan özel entegratörlerin ve 3568 Sayılı Kanunla yetkilendirilen Meslek Mensuplarının mali mühürleri ya da elektronik imzaları ile de imzalanabilmesi imkanının getirilmesi,
 20. Elektronik defter ve berat dosyalarının mükelleflerin sistemlerinde oluşabilecek elektronik vb. diğer teknik sorunlar, mücbir sebepler nedeniyle zayi olması halinde defter kayıtlarına sonradan ulaşılabilmesini sağlamak üzere gizlilik ve güvenlik esasları da dikkate alınarak, defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlıkta veya Başkanlıkta izin alan saklamacı kuruluşlarda 1.1.2020 tarihinden itibaren ayrıca saklanması zorunluluğunun getirilmesi,
 21. Mücbir sebepler vb. teknik sebeplerle defter ve belgelerin zayi olması halinde izlenmesi gereken usul ve esasların açıklığa kavuşturulması öngörülmektedir.

İlgili tebliğ taslağına ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here