Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu Çalışan Adayı Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) PROTEL HOLDİNG A.Ş. (“Protel” veya “Şirket”) ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmesi, muhafaza edilmesi ve korunmasına yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik uygulamalarımıza dair bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

PROTEL HOLDİNG A.Ş.
İnternet adresi www.protel.com.tr
Telefon 0 850 333 77 85
E-Posta info@protel.com.tr
KEP Mail protelholding@hs03.kep.tr
Adresi Esentepe Mah. Haberler Sok. No:12-14 Şişli/ İSTANBUL
  1. İşlenen Kişisel Verileriniz

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki kişisel verileriniz işlenecektir.

Kimlik : Ad soyad, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hal.

İletişim : Adres, e-posta, cep telefonu.

Özlük : Özgeçmiş bilgileri, ücret teklifi, askerlik durumu, ehliyet bilgisi, sigara kullanımı.

Mesleki Deneyim : Diploma ve eğitim bilgileri, kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, iş tecrübeleri.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar : Fotoğraf.

Sağlık Bilgileri : Engellilik durumu

Şirketimizin talep etmesi halinde veya özgeçmişinizde belirtmeniz halinde referansınıza ait doğru bilgileri Şirketimiz ile paylaşmak ve referansınızdan kendisiyle iletişime geçmemiz için onay alma sorumluluğu tarafınıza aittir. Ayrıca belirtmek isteriz ki bize iletmiş olduğunuz özgeçmişlerinizde özel nitelikli kişisel verilerin (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler) yer almadığından emin olmanızı rica ederiz.

  1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Şirketimizin çalışan adayı olmanız sebebiyle, kişisel verileriniz çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, denetim ve etik faaliyetlerin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yönetilmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Engelli çalışan kadrosuna başvurmanız ve açık rızanızı vermeniz halinde, sağlık verileriniz sağlık durumunuzun ilgili pozisyona elverişliliğinin değerlendirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilecektir.

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da aranan şartları sağlamak suretiyle işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla,  iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, sunucuları yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, ilgili resmi kurumlara, şirketimizin ortaklarına ve tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize aktarılabilecektir. Referans göstermeniz halinde, şirket ile paylaştığınız bilgiler, teyit amaçlı referans gösterilen kişiler ile paylaşılacaktır.

Aktarılan kişisel verileriniz aktarımın yapıldığı gerçek ve/veya tüzel kişilerce yalnızca işbu Aydınlatma Metni’nde yer verilen amaçlar doğrultusu ve sınırı dışında kullanılmamaktadır.

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen ilkeler doğrultusunda kanunlarda açıkça öngörülmesi, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayalı ve bununla sınırlı olarak işlenmektedir.

Otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, tarafınızca Şirketimize iletilen sözlü veya yazılı bilgilerden, elektronik posta adresimiz, internet sitelerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, sosyal medya hesaplarımız, resmi kurum ve kuruluşlar, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar ile iş başvurusu yapmanıza imkân tanıyan çeşitli internet siteleri vasıtasıyla, Linkedin gibi çevrimiçi özgeçmiş paylaşım ortamlarından toplanabilmektedir.

  1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin korunması ile ilgili olarak kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, düzeltme yapılması halinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, silme veya yok edilmesi halinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sonucunda aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve talepte bulunmak için Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No: 12-14/1, 34394 Şişli, İstanbul adresine şahsen yahut noter aracılığı veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaat ederek kullanabilirsiniz. 

Yukarıda sayılan başvuru yollarına ek olarak 5070 sayılı Elektronik imza Kanunu’nda tanımlı “güvenli elektronik imza”nız mevcut ise güvenli elektronik imzanızı kullanarak Şirkete ait protelholding@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine  göndererek de başvurunuzu iletebilirsiniz. 

Konuya ilişkin taleplerinizin adınız, soyadınız, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız, imzanız, cevap almak istediğiniz adres veya e-posta adresiniz, başvuru tarihiniz, talebinize ilişkin detaylı açıklamalarınızı içermesi (yazılı dilekçe ile şahsen, kargo veya noter aracılığı ile gerçekleştirilecek başvurularda  nüfus cüzdanınızın ön yüzünün fotokopisinin eklenmesi) gerekmektedir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. 

Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  Şirketimiz başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Talebiniz en kısa süre içerisinde ve her hâlükârda en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.