Yeni TripAdvisor Anketi: Otel Misafirleri Rezervasyon Yapmadan Önce 6-12 Yorum Okuyor

0

TripAdvisor’ın bağımsız seyahat pazarı araştırma şirketi PhoCusWright’a yaptırdığı global anket, gezginlerin yarısından fazlasının yorumları okumadan veya diğer gezginlerin otel hakkındaki düşüncelerini öğrenmeden, rezervasyon taahhüdünde bulunmak istemediğini ortaya koyuyor.
Anket sonuçlarına göre gezginler düzenli olarak TripAdvisor’ı ziyaret ediyor. %97’si siteyi ayda birkaç kez ziyaret ederken, %12’si siteyi haftada en az bir kez, %26’sı ise haftada birkaç kez ziyaret ediyor.
Genel olarak: Ankete katılan gezginlerin %67’si ayda en az bir kez TripAdvisor’ı ziyaret ediyor.
Katılımcıların %80’inden çoğu TripAdvisor’da yer alan yorumların, seyahat kararlarını daha güvenle vermelerine ve daha iyi bir seyahat deneyimi yaşamalarına yardımcı olduğunu belirtiyor.  %93’ü otel konaklamasının, seyahat deneyimi üzerinde büyük etkisi olduğunu düşünüyor. Ancak TripAdvisor ziyaretçileri sadece konaklama seçeneklerini incelemiyor:

 • %77’si otel seçiminden önce,
 • %50’si restoran seçiminden önce,
 • %44’ü de gezilecek yerleri seçerken, genellikle veya her zaman TripAdvisor yorumlarına başvuruyor.

TripAdvisor’ın anketi ayrıca gezginlerin neden seyahat yorumları yazdıkları, seyahatlerini planlarken bu yorumlardan nasıl yararlandıkları ve otel yönetimi tarafından yorumlara verilen yanıtların, otel hakkındaki algılarını nasıl etkilediği ile ilgili bazı ilginç ipuçları veriyor.
TripAdvisor’ın pazarlama direktörü Barbara Messing, gezginlerin yorumlarının seyahat planlama deneyiminin güçlü ve önemli bir parçası olduğunu belirtiyor.
Bu araştırmanın sonuçları, yorumların ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu göstererek,  gezginlerin giderek daha sosyal olduğu ve yorumların otel işletmeleri açısından çok önemli olduğuna işaret ediyor. Gezginlerin yorumlara sadece rezervasyon öncesinde başvurmadığı ve yapılan yorumları yanıtlayan işletmelere daha fazla ilgi ve güven duydukları açıkça görülüyor.
Otel yönetiminin yorumlara verdikleri yanıtlar artarak önem kazanıyor

 • Gezginlerin %87’si eğer otel yönetimi yapılan olumsuz yorumlaru uygun bir dille yanıtlamışsa,  otelin etkisinin artacağını düşünüyor.
 • %70’i eğer otel yönetimi olumsuz yorumlara agresif bir yanıt vermiş veya savunmaya geçmişse, o otelde konaklama ihtimallerinin azalacağını söylüyor.
 • 62’si eğer otel yönetimi yapılan yorumlara yanıt veriyorsa, (yorumları yanıtlamayan benzer özelliklerde başka bir otel yerine) o otelde konaklama ihtimallerinin daha fazla olacağını söylüyor.

Gezginlerin karara varmaları için kaç yorum yeterli oluyor?

 • TripAdvisor’da otelleri araştırırken, gezginlerin %80’i karar vermeden önce en az 6-12 yorum okuyor. En çok ilgiyi, en son yapılan yorumlara gösteriyor.
 • TripAdvisor’da restoranları veya gezilecek yerleri araştırırken, gezginlerin 5’te 1’i (%20’si), karar vermeden önce en az 11 yorum okuyor.

Gezginler yorumlardan nasıl faydalanıyor?
Yorumların ne kadar önemli olduğunu artık biliyoruz, hatta o kadar etkili ki, ankete katılan gezginlerin %53’ü yapılan yorumları yanıtlamayan bir otele rezervasyon yapmayacağını belirtiyor.
Peki, gezginler yapılan yorumları nasıl değerlendiriyor? Ankette gezginlere TripAdvisor’ı nasıl kullanmayı amaçladıkları sorulduğunda ön plana çıkan temel bazı unsurlar :

 1. Gezginler tarafından yayımlanan fotoğraflar ve TripAdvisor ödülleri, ibreyi otelin lehine çeviriyor.
 2. Gezginler genel olarak yorumlardaki aşırı eleştirileri göz ardı ediliyor.

Anket katılımcılarına gezginlerin TripAdvisor’da  yayımladığı fotoğraflar hakkında soru sorulduğunda,

 • %73’ü karar vermelerine yardımcı olduğu için bu fotoğrafları incelediğini belirtiyor.
 • %65’i TripAdvisor’dan ödül kazanan otellerde konaklama ihtimallerinin yüksek olduğunu söylüyor.
 • %64’ü yorumları okurken aşırı eleştirileri göz ardı ediyor.

Yapılan yorumlar sadece oteller açısından değil, restoranlar açısından da önem taşıyor. Araştırmaya katılanların %31’i, hakkında yorum yapılmayan restoranlara gitmekten kaçınıyor.
Gezginler neden yorum yazıyor?
Anket katılımcılarının çoğunluğu pozitif nedenlerle yorum yazdıklarını belirtmiş. %74’ü diğer gezginlerin de işine yarayacak bilgileri paylaşmaktan mutlu oldukları, %70’i de yaşadıkları güzel bir deneyimi diğer gezginlerle de paylaşmak istedikleri için yorum yazdıklarını söylüyor.
Otel fiyat kıyaslaması (meta arama) hem vakit kazandırıyor, hem de doğru fiyatı bulmayı kolaylaştırıyor.
Anket katılımcılarına TripAdvisor’ın yakın zamanda kullanıma sunduğu Otel Fiyat Kıyaslama (meta arama) fonksiyonu hakkındaki düşünceleri sorulduğunda; %51’i seyahatlerini planlarken onlara vakit kazandırdığını, %52’si doğru oteli, doğru fiyata bulmalarını kolaylaştırdığını belirtiyor.
Ülkelere göre TripAdvisor gezginleri: 

 • İtalyan gezginler TripAdvisor’da en çok restoran yorumu okuyan gezgin grubu. %75’i restoran seçimi yapmadan önce genellikle veya her zaman TripAdvisor’a başvuruyor. İspanya %60, İngiltere %53 ve Amerika %46’ı ile İtalya’yı takip ediyor.
 • Hintliler, hakkında yorum yapılmayan otellerde konaklamaktan en çok kaçınan grup.
 • TripAdvisor’daki yorumları incelerken gezginler çoğunlukla en son yapılan (hem olumlu, hem olumsuz) yorumlara dikkat ediyor. Ruslar ve Japonlar, gezginlerin görüşleri hakkında genel bir fikir edinmek için birkaç sayfa yorum okumayı tercih ediyor.
 •  İspanyollar rezervasyon yapmadan önce en çok otel yorumu okuyan grup. %34’ü hangi otelde kalacaklarına karar vermeden önce 11 veya daha fazla yorum okumayı tercih ediyor.
 • Yaklaşık olarak her 10 Brezilyalı’da  7’si (%69’u), yorumlara otel yönetimi tarafından cevap yazılan otellerde konaklama olasılıklarının daha yüksek olduğunu belirtiyor .
 •  Avustralyalıların çoğu hangi otelde konaklayacaklarına karar vermeden önce,  6-12 yorum okuyor, %45’inin restoran veya gezilecek yer seçimini yorumlar etkiliyor ve %24’ü planlama aşamasında 13-20 yorum inceliyor.

TripAdvisor’ın global araştırma sonuçlarına göre; gezginler fotoğraf görmek istiyor, birçok övgü alan otellerde konaklamaktan hoşlanıyor ve en son yapılan yorumları okumayı tercih ediyor.
Bu sonuçlar, otellerin online itibarlarını takip etme ve hem geçmiş, hem de potansiyel misafirleriyle mümkün olduğunca çok iletişim kurma gerekliliğini gösteriyor. Gezginler nerede konaklayacaklarına karar verirken, misafirleriyle en çok ilgilenen otelleri tercih ediyor.
Kaynak: Hospitalitynet.org
TripAdvisor tarafından PhoCusWright’a yaptırılan bağımsız araştırmanın ortaya çıkardığı seyahat yorumu trendleri:

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz