PROTEL BİLGİSAYAR ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

PROTEL BİLGİSAYAR ANONİM ŞİRKETİ’ne (“Şirket”) ait www.protel.com.tr adlı internet sitesinin kullanması ile bağlantılı olarak, Şirket’in veri sorumlusu sıfatı ile elde ettiği verilerin toplanması, aktarılması ve işlenmesine ilişkin olarak 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında, veri işleme süreçlerine ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel verilerin yasal mevzuata uygun şekilde işlenmesine ve verilerinizin korunmasına büyük hassasiyet göstererek, kişisel verilerin neden, nasıl ve hangi amaç ile işlendiği, kimler ile hangi amaçlarla paylaşıldığına ilişkin olarak sizleri bilgilendirerek, veri işleme süreçlerinde şeffaflığı temin etmeyi hedefliyoruz.

Kişisel veri nedir, kim işler?

Kanun’un 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Şirket, Kanun uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi Kanun’a uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü taraflara açıklayabilecek ve aktarabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemle ve Hangi Hukuki Sebebe Dayanarak Topluyoruz?

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, fiziki veya elektronik ortamda ve internet sitesi üzerinden rızanız ile paylaşmış olduğunuz bilgilerin toplanması, mal ve hizmet alımı kapsamında akdedilen sözleşmeler aracılığıyla ve bunlarla sınırlı kalmaksızın sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşliyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket faaliyetlerinin icra edilebilmesi (sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ödemeleri gerçekleştirmek, siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla irtibata geçmek,üyelik bilgilerini güncellemek, üyeliği yönetmek ve sürdürmek, ürün ve hizmetleri önermek, 3. şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevleri yerine getirmelerini sağlamak, yayınlar göndermek, elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak, müşteri hizmetlerini sunmak veya istatistiki değerlendirmeler), internet sitemizde kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunabilmesi hizmetlerimizin iyileştirebilmesi, izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün / hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, internet sitesinin kullanımını kolaylaştırılması, kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca veya iştiraklerimiz tarafından yapılacak geliştirme çalışmaları, iş birimlerimiz tarafından gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, Şirketimizin, Topluluk Şirketlerinin ve Şirketimizle iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini Şirket tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları ile işlenebilecektir.

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabiliriz?

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nin 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri kişisel verilerin aktarılmasının şartlarına uyumlu olarak; Şirket faaliyetlerinin icra edilebilmesi, Şirket insan kaynakları politikalarının oluşturulması ve planlanması, internet sitemizde kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunabilmesi, hizmetlerimizin iyileştirebilmesi, izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün / hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, internet sitesinin kullanımını kolaylaştırılması, kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca veya iştiraklerimiz tarafından yapılacak geliştirme çalışmaları, İş birimlerimiz tarafından gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, Şirketimizin, Topluluk Şirketleri’nin ve Şirketimizle iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini Şirket tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları ile iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.

Çerezler

Şirket’in Kanun, Tebliğ ve/veya ilgili mevzuat uyarınca düzenlemiş olduğu ve Şirket tarafından kamuoyu ile Şirket’in websitesi olan https://www.protel.com.tr/ üzerinden paylaşmış olduğu Çerez Bilgilendirme Metni’nden kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesi amaçlarının detaylarına ve kullandığımız çerezler hakkındaki detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Mevzuata uygunluğun sağlanabilmesi için yönetmelik ve politikalarımız güncelleneceğinden web sitemizi düzenli aralıklarla takip etmenizi öneririz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Haklarınız Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Ne Şekilde Kullanabilirsiniz?

Yukarıda yer alan haklarınızı Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No: 12-14/2, 34394 Şişli, İstanbul adresine aşağıda yer alan yollardan biri ile müracaat ederek kullanabilirsiniz;

  • Şahsen başvuru,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru Sahibince 5070 sayılı Elektronik imza Kanunu’nda tanımlı “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak, Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek sureti ile
  • İadeli taahhütlü mektupla (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi ile birlikte)

Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirketimiz başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Talebiniz en kısa süre içerisinde ve her hâlükârda en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.