0850 333 7785
E-Destek

YENİ YAZAR KASA TEBLİĞİ İŞLETMENİZ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR
ÖĞRENMEK İSTER MİSİNİZ?

İşletmenizin türü nedir? :

OtelRestoran

E-arşiv / e-fatura mükellefi misiniz? :

EvetHayır

YN ÖKC’yi zorunlu kılacak (masada ödeme, eve servis) operasyonunuz var mı?: EvetHayır

İşletmenizin türü nedir? :

OtelRestoran

E-arşiv / e-fatura mükellefi misiniz? :

EvetHayır

YN ÖKC’yi zorunlu kılacak (masada ödeme, eve servis) operasyonunuz var mı?: EvetHayır

1. 483 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kısaca ne tür değişiklikler getiriyor?

483 Sıra No’lu Genel Tebliğ ile organize perakende sektöründe faaliyet gösteren ve belli işletme büyüklüğü ölçülerini aşan ve güvenli bilgi sistemlerini kullanan firmalara, Tebliğde öngörülen şartları sağlamaları koşuluyla eski nesil ÖKC’lerini alış faturası tarihinden itibaren 10 yılı geçmeyecek şekilde mali hafızaları doluncaya kadar kullanma imkânı veya bütün satışlarına e-Fatura veya e-Arşiv fatura düzenlemeleri hâlinde ise ÖKC kullanma muafiyeti getirilmektedir.

2. Hangi işletmeler 483 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ardından, eski nesil ÖKC kullanmaya devam edebilecek mükellefler var mı?

Evet. Yeni nesil yazar kasa tebliğinin ardından aşağıdaki şartları sağlayan mükellefler eski nesil ÖKC’leri, mali hafızaları doluncaya veya cihazın satın alma tarihinin üzerinden 10 yıl geçinceye kadar kullanmaya devam edebilecekler.

1) İşletme büyüklüğü ölçüsü şartı. (Bu şartların en az ikisi birlikte sağlanmalıdır.)
2016 yılına ilişkin:
Satışları / gayrisafi iş hasılatının 10 milyon TL’yi aşması,
Bilanço aktif toplamının 10 milyon TL’yi aşması,
Bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamının 1 milyon TL’yi aşması.

2) Sahip olunan ÖKC sayısı şartı. (İşletme büyüklüğü şartıyla birlikte bu şart da sağlanmalıdır.)
Tebliğin yayımlandığı (30.09.2017) tarih itibariyle toplam 20 ve üzerinde ÖKC’ye sahip olunması. (Şube sayısının 20 veya üzerinde olması kastedilmiyor. Tek veya 20’den az şubeli bir iş yeri adına kayıtlı toplam ÖKC sayısı 20 veya üzerindeyse bu şart sağlanmış sayılır.)

3) e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına dâhil olma şartı
1 ve 2 no’lu şartları sağlayan işletmeler, 1/1/2018 tarihinden önce e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına dâhil olmalı ve bu tarihten sonra faturalarını bu şekilde düzenlemelidir.

4) ÖKC mali raporlarının Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’e bildirilmesi i̇çin teknik altyapıyı tesis etme şartı.

5) Elektronik ortamda başvuru şartı.
1/1/2018 tarihinden önce, başvuru usul ve esasları (www.efatura.gov.tr) internet adresinde yayımlanan başvuru kılavuzuna göre GİB’e elektronik ortamda başvurmak.

6) Güvenli veri depolama ve sorgulama sistemlerini kurma veya yararlanma şartı.

3. Tebliğe göre yeni nesil ÖKC muafiyeti sorumluluklarının yerine getirilmemesi hâlinde ne gibi yaptırımlar uygulanır?

Muafiyet şartlarını sağlayamayan veya şartları sağlama niteliklerini yitiren işletmelerin, bir sonraki dönem içinde yeni nesil ÖKC’ye geçme yükümlüğü tekrar gündeme geliyor.

4. 483 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre, ÖKC kullanımından muaf olan mükellefler var mıdır?

Mükelleflerin, ÖKC kullanımından muaf olmak için aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir.

1) İşletme büyüklüğü ölçüsü şartı. (Aşağıdaki şartlardan en az ikisi birlikte sağlanmalıdır.)
2016 yılına ilişkin:
Satışları / gayrisafi iş hasılatının 10 milyon TL’yi aşması,
Bilanço aktif toplamının 10 milyon TL’yi aşması,
Bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamının 1 milyon TL’yi aşması.

2) Sahip Olunan ÖKC Sayısı veya Fatura Düzenleme Sistemlerinin Sayısı Şartı. (İşletme büyüklüğü şartıyla birlikte bu şart da sağlanmalıdır.)
Muafiyetten yararlanmak isteyen mükelleflerin toplam 20 ve üzerinde ÖKC’ye veya fatura vb. belgeleri düzenlemede kullanılan bilgisayar sistemlerine sahip olması gerekir. (Şube sayısının 20 veya üzerinde olması kastedilmiyor. Tek veya 20’den az şubeli bir iş yeri adına kayıtlı toplam ÖKC sayısı 20 veya üzerindeyse bu şart sağlanmış sayılır.)

3) e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter Uygulamalarına Dahil Olma Şartı.
1 ve 2 no’lu şartları sağlayan işletmelerin ÖKC kullanımından muaf olabilmeleri için; e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına dâhil olmaları zorunludur.

4) Bağlı olunan vergi dairesine şartların varlığını gösteren tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte yazılı olarak başvurma şartı. (Başvurunun elektronik ortamda değil, yazılı olarak yapılması gerekiyor.)
Yukarıda belirtilen şartları sağlayan mükellefler, tevsik edici bilgi ve belgelerle bağlı oldukları vergi dairesine yazılı olarak başvurarak perakende satışlar dahil tüm satışlarında e-fatura ve / veya e-arşiv fatura vermeyi tercih ettiklerini ve bu nedenle ÖKC kullanımına ilişkin muafiyetten yararlanacaklarını bildirmelidirler.
Vergi Dairesi söz konusu tevsik edici bilgi ve belgeleri kontrol etmek amacıyla talepte bulunan mükellefin iş yerinde fiili bir yoklama yapılmasını temin etmelidir.

5) Perakende satışlar dahil tüm satışlar i̇çin e-fatura ve/veya e-arşiv fatura düzenlenmesi şartı.
Yukarıda belirtilen şartları sağlayan ve muafiyet uygulamasından yararlanan mükellefler, muafiyetlerinin başladığı tarihten itibaren perakende satışlar dahil tüm satışlarında e-Fatura ve/veya e-Arşiv Fatura vermelidirler.
Bu mükelleflerin yaptıkları satışlar için ÖKC fişi veya matbaa baskılı fatura düzenlemesi hâlinde ÖKC kullanımından muaf olma şartı ihlal edilmiş olur. Bu şartı ihlal eden mükellefler 30 (Kalkınmada öncelikli yörelerde 60) gün içinde perakende mal ve hizmet satışları için Yeni Nesil ÖKC kullanmaya başlamak zorundadırlar.

6) Düzenlenen e-arşiv faturalarının GİB’in erişimine ve sorgulamasına açık olarak e-fatura saklama hizmeti veren kurumlarda saklanması şartı.
Yukarıda belirtilen şartları sağlayan ve muafiyet uygulamasından yararlanan mükellefler düzenlenen e-Arşiv Faturaların bir örneğinin, belgenin oluşturulmasını müteakiben; gizliliği, bütünlüğü ve değişmezliği garanti edilerek ve GİB’in erişimine ve sorgulamasına açık olacak şekilde GİB’den e-Fatura saklama hizmeti verme izni bulunan kurumlarda muhafaza edilmesinin sağlanması zorunludur. (e-Dönüşüm hizmeti veren kurumlar aracılığıyla yollanması kastedilmiş.)

5. 483 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Z raporlarının hazırlanması ve gönderimiyle ilgili bir değişiklik getiriyor mu?

İşletmelerin, Z raporlarını,elektronik ortamda, belirtilen esaslara göre raporlaması gerekiyor.

6. Yeni Nesil Yazar Kasa Tebliği, 1 ve 2. sınıf tüccarlara da yeni nesil ÖKC kullanma zorunluluğu getiriyor mu?

Evet. Tebliğ kapsamında 1. ve 2. sınıf tüccarlar da yeni nesil ÖKC kullanma zorunluluğu kapsamına alınmış durumdadır.

7. 483 Sıra No’lu Vergi̇ Usul Kanunu Genel Tebli̇ği̇ndeki değişiklikler satış yazılımlarıyla ilgili değişiklikler getiriyor mu?

Tebliğ ile satış uygulama yazılımlarının ve bunların üzerinde çalıştığı donanımların tek başına kullanılmasını yasaklıyor. Satış otomasyon sistemlerinin ÖKC ve yeni nesil ÖKC’lerle bütünleştirilmesi (entegrasyonu) zorunlu hâle getiriliyor.

8. 483 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki değişiklikler seyyar EFT POS cihazlarıyla ilgili değişiklikler getiriyor mu?

Yeni Nesil Yazar Kasa Tebliği ile seyyar EFT POS cihazlarının kullanımı tamamen yasaklanmış oluyor.

 483 Sıra No.’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne Önemli Güncelleme

Gelir İdaresi Başkanlığı, piyasanın koşullarını, gelen talepleri ve geri bildirimleri de dikkate alarak 488 ve 489 Sıra No.’lu Vergi Usul Kanunu Tebliğlerini yayımlamıştır.

483 Sıra No.’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği’ne getirilen bir güncelleme niteliğinde olan bu tebliğlere göre yeni nesil ÖKC’lere geçiş zorunluluğuna dair verilen tarih kaldırılarak mükelleflere, ödeme kaydedici cihazlarını mali hafızaları doluncaya veya mali hafızanın değişimi gerektiren bir durum ortaya çıkıncaya kadar kullanma esnekliği verildi.

GİB tarafından yayımlanan “ESKİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA MALİ HAFIZALARI DOLUNCAYA KADAR KULLANMA İMKANI GETİRİLMİŞTİR (26.12.2017)” başlıklı belgeye buradan ulaşabilir ve konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgileri birinci kaynaktan edinebilirsiniz. Aklınıza takılan sorular olması durumunda yukarıdaki formu doldurursanız, uzman ekibimizden bir yetkili en kısa zamanda size ulaşacaktır.